Stocznia Remontowa "Nauta" S.A.

Informacje Dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych w Stoczni Remontowej „Nauta” S.A. w Gdyni.
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119 z 04.05.2016r.), dalej „RODO” informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stocznia Remontowa „Nauta” S.A. z siedzibą w Gdyni (81-336) przy ul. Budowniczych 10.
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Inspektor Ochrony Danych.
Inspektor Ochrony Danych w Stoczni Remontowej „Nauta” S.A. jest dostępny pod adresem e-mail iod@nauta.pl lub korespondencyjnie w Gdyni (81-336) przy ul. Budowniczych 10.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach oraz podstawach prawnych:


• art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 (w przypadku, gdy stroną umowy jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) – w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w przypadku, gdy stroną umowy jest osoba prawna) - w celu podpisania i realizacji umowy zawartej z Kontrahentem;
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze., w tym wynikających między innymi z przepisów podatkowych oraz rachunkowych;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez istnienia usprawiedliwionego interesu Administratora okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:


• podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
• dostawcy usług IT,
• podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne,
• podmioty świadczące usługi w zakresie systemów zabezpieczeń,
• podmioty świadczące Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy.

7. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
9. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
10. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:


▪ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
▪ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
▪ prawo do usunięcia danych, jeśli Administrator nie ma podstaw, aby przetwarzał Państwa dane;
▪ prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeśli Państwa zdaniem Administrator ma nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarza je bezpodstawnie;
▪ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
▪ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów określonych w ust. 3, konsekwencją niepodania danych uniemożliwi współpracę.