Stocznia Remontowa "Nauta" S.A.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Wszelkie rejestry, ewidencje i archiwa  znajdują się w siedzibie Spółki.

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).

Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawca zostanie powiadomiony w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.