Stocznia Remontowa "Nauta" S.A.

Deklaracja dostępności


Stocznia Remontowa "Nauta" S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://stocznianauta.mojbip.pl.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2020-07-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-19.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-07.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Informatyczna


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Gęsicka, adres poczty elektronicznej s.gesicka@nauta.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58/ 621-26-33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Opis dostępności architektonicznej siedziby firmy Stocznia Remontowa NAUTA S.A. – Ga-14a

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Budowniczych poprzez bramę główną znajdującą się przy wartowni. Dojazd na terenie wewnętrznym Stoczni posiada nawierzchnię betonową, asfaltową, oraz powierzchnię parkingu o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej.
Różnica rzędnej poziomu terenu i posadzki w portierni wynosi 0,81 m.

Opis dostępności korytarzy i schodów.

Układ komunikacyjny w budynku tworzą dwie klatki schodowe dwubiegowe ze spocznikiem, obsługujące wszystkie kondygnacje. Na wszystkich kondygnacjach naziemnych połączone są korytarzem. Budynek nie jest wyposażony w windę osobową.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Na poziom parteru można dostać się za pośrednictwem rampy usytuowanej przy wejściu tylnym do budynku. Dostęp do rampy zapewniony jest chodnikiem wzdłuż budynku, utwardzonym kostką wielkoformatową. Rampa pokonuje różnicę poziomów około 80 cm. Przy pomocy dwóch pochylni długości 6 m i spadku 6%. Pochylnie rozdziela spocznik długości 1,5 m.
Rampa wykonana jest z elementów systemowych: profili stalowych ocynkowanych ogniowo z powierzchnia wypełnioną kratą antypoślizgową.
W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W najbliższym sąsiedztwie budynku znajduje się parking dla samochodów osobowych z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na terenie Stoczni ani w budynku Ga-14a nie ma zakazu wstępu oraz przebywania psów asystujących.


Dostępność do tłumacza języka migowego


W Stoczni Remontowej Nauta S.A. nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.