Stocznia Remontowa "Nauta" S.A.

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Prezes Zarządu IX kadencji (REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA)

 

Rada Nadzorcza Stoczni Remontowej NAUTA SA. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie §17 ust. 1 Statutu Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki IX kadencji.

 

Zgłoszenia należy składać do dnia 16 czerwca 2023 roku osobiście w Kancelarii Ogólnej Spółki (pn-pt 7-14) lub listem poleconym (decyduje data doręczenia) pod adresem ul. Budowniczych 10, 81-336 Gdynia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki — nie otwierać".

 

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 19 czerwca 2023 roku, o godzinie 10:00 siedzibie Spółki.

 

Dokładne warunki i sposób postępowania opisane są w ogłoszeniu na stronie internetowej Stoczni pod adresem https://nauta.pl